คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์เกียรติคุณสายชล เกตุษา
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาเกษตรศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส พรหมโคตร
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติศาสตราจารย์เพทาย เย็นจิตโสมนัส
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาสัตวแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเรียง ขจรศิลป์
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร์ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา จันทร์ฉาย
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ศาสตราจารย์จตุรนต์ ถิระวัฒน์
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณกุลวดี มกราภิรมย์
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์ พวงจิตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เลขานุการ ก.พ.ว.

รองศาสตราจารย์ชัชรี แก้วสุรลิขิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์ คงศิลา
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.

เจ้าหน้าที่นางพรศรี กาญจนภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นางสาวขวัญฤทัย สีเทียนสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการหัวหน้างาน ก.พ.ว.
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4811นางสาวศุทธินี ชวนเชย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์
และการประเมินผลการสอน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4812นางสาวฐิตาภรณ์ เดือนฉาย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4812นายนวพล ลินติดต่อ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4811นางสาววริยา มากมูลผล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4811นางสาวอมรรัตน์ อ้นบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4811นายอัษฎาวุธ ศรีวิไล
บุคลากร
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4812นางสาวศิรารัตน์ จิตรกอบแก้ว
บุคลากร
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4812นายวรเดช เหมือนม่วง
บุคลากร
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4812