คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ




ศาสตราจารย์เกียรติคุณพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ



ศาสตราจารย์เกียรติคุณสายชล เกตุษา
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาเกษตร



ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส พรหมโคตร
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ



ศาสตราจารย์เพทาย เย็นจิตโสมนัส
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ



ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์



ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์



ศาสตราจารย์เกียรติคุณชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาสัตวแพทยศาสตร์



ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเรียง ขจรศิลป์
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร์



ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา จันทร์ฉาย
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์



ศาสตราจารย์จตุรนต์ ถิระวัฒน์
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์



ศาสตราจารย์เกียรติคุณกุลวดี มกราภิรมย์
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.



รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์ พวงจิตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เลขานุการ ก.พ.ว.

รองศาสตราจารย์ชัชรี แก้วสุรลิขิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์ คงศิลา
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.

เจ้าหน้าที่



นางพรศรี กาญจนภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



นางสาวขวัญฤทัย สีเทียนสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการหัวหน้างาน ก.พ.ว.
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4811



นางสาวศุทธินี ชวนเชย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์
และการประเมินผลการสอน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4812



นางสาวฐิตาภรณ์ เดือนฉาย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4812



นายนวพล ลินติดต่อ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4811



นางสาววริยา มากมูลผล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4811



นางสาวอมรรัตน์ อ้นบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4811



นายอัษฎาวุธ ศรีวิไล
บุคลากร
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4812



นางสาวศิรารัตน์ จิตรกอบแก้ว
บุคลากร
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4812



นายวรเดช เหมือนม่วง
บุคลากร
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4812