คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาเกษตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส พรหมโคตร
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาสัตวแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร์ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณกุลวดี มกราภิรมย์
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาอุตสาหกรรมเกษตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาวนศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เลขานุการ ก.พ.ว.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.

ดร.ปิยวัฒน์ ดิลกสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.

ทีมงาน ก.พ.ว.นางสาวณาตยา ศักดิ์ถาวรเลิศ
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์นางสาวขวัญฤทัย สีเทียนสุข
หัวหน้างานความก้าวหน้าบุคลากร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 644811
นางสาวศุทธินี ชวนเชย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์
และการประเมินผลการสอน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 644812นางสาวฐิตาภรณ์ เดือนฉาย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 644812นายนวพล ลินติดต่อ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 644811นางสาววริยา มากมูลผล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 644811นายอัษฎาวุธ ศรีวิไล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 644812นางสาวอมรรัตน์ อ้นบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รับผิดชอบผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 644811