จำนวนบุคลากร: สัญญาประจำ

แบ่งตามหน่วยงาน:

หน่วยงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
(ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ)
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
(ลูกจ้างประจำ
เปลี่ยนสถานภาพ)
รวมทั้งหมด
วิชาการ สนับสนุน รวม วิชาการ สนับสนุน รวม รวม วิชาการ สนับสนุน รวม
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 6 8 14 0 6 8 14
สำนักงานอธิการบดี 0 2 2 0 1 1 0 0 3 3
กองกลาง 0 5 5 0 20 20 0 0 27 25
กองการเจ้าหน้าที่ 0 7 7 0 22 22 0 0 29 29
กองกิจการนิสิต 0 13 13 0 20 20 0 0 33 33
กองคลัง 0 20 20 0 18 18 1 0 40 39
กองแผนงาน 0 13 13 0 25 25 0 0 38 38
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 0 15 15 0 16 16 6 0 40 37
กองวิเทศสัมพันธ์ 0 1 1 0 8 8 0 0 10 9
สำนักการกีฬา 0 2 2 0 7 7 0 0 10 9
สถานพยาบาล 0 1 1 0 16 16 0 0 17 17
สำนักงานกฎหมาย 0 0 0 0 9 9 0 0 9 9
สำนักงานทรัพย์สิน 0 1 1 0 5 5 0 0 6 6
สำนักงานบริการวิชาการ 0 2 2 0 16 16 0 0 18 18
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 1 1 0 6 6 0 0 7 7
ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3
สำนักงานประกันคุณภาพ 0 0 0 0 6 6 0 0 7 6
คณะเกษตร 29 46 75 106 72 178 38 135 169 291
คณะบริหารธุรกิจ 12 5 17 33 8 41 1 45 14 59
คณะประมง 29 18 47 38 33 71 7 67 61 125
คณะมนุษยศาสตร์ 36 7 43 117 17 134 1 153 25 178
คณะวนศาสตร์ 23 8 31 44 25 69 2 67 37 102
คณะวิทยาศาสตร์ 73 34 107 183 38 221 3 256 91 331
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 93 42 135 137 26 163 3 230 82 301
คณะศึกษาศาสตร์ 50 7 57 233 28 261 0 283 35 318
คณะเศรษฐศาสตร์ 21 7 28 57 10 67 1 78 18 96
คณะสังคมศาสตร์ 10 10 20 59 9 68 2 69 21 90
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 48 50 98 76 63 139 6 124 132 243
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 37 12 49 56 13 69 2 93 28 120
บัณฑิตวิทยาลัย 0 7 7 0 12 12 0 0 20 19
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 8 8 0 28 28 0 0 36 36
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 24 24 0 60 60 2 0 89 86
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 18 18 0 27 27 2 0 47 47
สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 16 16 0 32 32 0 0 48 48
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 0 25 25 0 17 17 0 0 42 42
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 1 13 14 0 30 30 2 1 45 46
สำนักหอสมุด 0 23 23 0 43 43 5 0 72 71
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 0 1 1 25 13 38 0 25 17 39
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 2 12 33 9 42 0 43 11 54
คณะสิ่งแวดล้อม 8 1 9 17 7 24 0 25 8 33
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 1 0 3 3 0 0 4 4
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 0 51 51 0 63 63 12 0 131 126
คณะเกษตร กำแพงแสน 59 44 103 59 57 116 12 118 122 231
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 16 11 27 69 12 81 5 85 30 113
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 25 10 35 124 9 133 5 149 24 173
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0 12 12 0 26 26 0 0 38 38
สำนักหอสมุด กำแพงแสน 0 2 2 0 13 13 0 0 15 15
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 1 5 19 10 29 0 23 11 34
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 36 4 40 56 9 65 0 92 13 105
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 0 2 2 0 70 70 0 0 96 72
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 1 0 1 49 13 62 0 50 16 63
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 87 20 107 0 87 23 107
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 67 4 71 0 67 6 71
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 20 3 23 0 20 3 23
สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 0 9 9 0 28 28 0 0 37 37
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 1 1 58 10 68 0 58 11 69
คณะวิทยาการจัดการ 3 0 3 69 11 80 0 72 11 83
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 0 0 0 14 7 21 0 14 7 21
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 1 0 1 47 11 58 0 48 13 59
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 0 0 29 11 40 0 29 11 40