แบบฟอร์มใหม่ 2565


 เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.ว. 01  (แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป)

  - แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป

  - แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชา

  - แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน

  - แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านโดยผู้บังคับบัญชา

  - แบบประเมินผลการสอน

  - แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ

  - การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

  - มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.ว. 2  (ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทั่วไป)

 เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.ว. 3  (ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน)

 เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.ว. 4  (แนวทางการประเมินผลการสอน)

 เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.ว. 5  (แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ)

 เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.ว. 6  (คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงาน)